הוסף למסך הבית

מלגה למימון שכר לימוד במוסדות להשכלה הגבוהה לילדי עמיתי קרנות הסוהרים

קרנות הסוהרים תעניק לילדי הסוהרים וגמלאים החברים בקרנות הסוהרים מלגה לחינוך על תיכוני עבור לימודים לרכישת מקצוע אחד בלבד, ו/או לימודים אקדמאים לקראת תואר ראשון אחד בלבד.

1. הקריטריונים לזכאות:

א. חברות בקרנות הסוהרים

 • הזכאות למלגה הינה לחברים שלהם וותק של 3 שנים בקרנות הסוהרים נכון לתאריך תחילת שנת הלימודים של הסטודנט/תלמיד עבורו מבוקשת המלגה.

ב. הגדרת לימודים המזכים במלגה

 • לימודים בבתי ספר ומוסדות השכלה על תיכוניים אשר בסיומם מוענקת לתלמידים הסמכה ממשרד ממשלתי האחראי והעומד מול אותו מקצוע נרכש.
 • לימודים לקראת תואר ראשון באוניברסיטאות (לא מכינות) המוכרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
 • לימודים במוסדות שבגמר הלימודים בהם מוענקת תעודה עפ"י הרשאה חוקית שניתנת לאותו מוסד.
 • לימודים בבתי ספר להנדסאים וטכנאים (כיתות יג'-יד') ברצף לאחר תיכון.

ג. תקופת לימודים מזכות במלגה

 • המלגה תינתן לחברי קרנות עבור ילדים הלומדים במוסדות כנ"ל במשך תקופה של עד 3 שנים.
 • במקצועות שיש בהם הכרח ללמוד למעלה משלוש שנים ברצף להשגת התואר או לתעודת הסמכה, תינתן השתתפות עבור תקופה נוספת ובלבד שלא תעלה על 4 שנים.

ד. הגבלת גיל של בן/בת העמית

 • הזכאות לקבלת מלגה היא עד הגיעו לגיל 30 בלבד, גם אם בהגיעו לגיל זה טרם השלים את לימודי התואר/מקצוע.
 • תלמיד/סטודנט יקבל מלגה בהיותו בן שלושים עבור אותה שנה ובלבד שהחל את שנת הלימודים בטרם הגיעו לגיל 30.

 

2. גובה המלגה

 • גובה המלגה לכל שנת לימודים היא עד 20% משכ"ל ועד תקרה של 2,000 ₪ לשנת לימודים.
 • במקרה של צורך בשנה רביעית כמובא בסעיף 1 ד' לעיל גובה המלגה עד 20% משכ"ל ולא יותר מ – 1,200 ₪.

 

3. הגשת הבקשות

 • בקשות למלגה יוגשו ע"ג טופס שיופץ ע"י הקרנות לאחר תחילת שנת הלימודים ועד תאריך שיפורסם באותה השנה.
 • הבקשות ישלחו למשרד קרנות הסוהרים בדואר פנימי של שב"ס ו/או דואר ישראל' פקס או ישירות למייל: YafaC@ips.gov.il .

 

4. חלוקת המלגות

 • חלוקת המלגות תעשה ע"י הפקדה ישירה לחשבונותיהם של עמיתי הקרנות בסמוך לסוף שנת הלימודים.

 

להורדת טופס בקשת מלגה למימון שכר לימוד במוסדות להשכלה הגבוהה לשנת תשע"ח - לחץ כאן!

שנה פונטים
נגודיות