א. פרטים אישיים של העמית (סוהר/גמלאי):

  הנני מצהיר בזה כי בני/בתי תאריך לידה בעלת ת.ז. לומד/ת בשנת הלימודים תשפ"ב. שם המוסד כסטודנט/ית מן המניין
  בשנה מתוך שנות לימוד במקצוע/לתואר אם בהמשך שנת הלימודים יחול שינוי כלשהו בשכר הלימוד (כולל קבלת הנחה בשכר הלימוד, הפסקה בלימודים וכו') הנני מתחייב להודיע למשרדכם בהקדם.
  הנני מצהיר בזה שכל הפרטים שמסרתי לעיל, וכן גובה שכר הלימוד המצוין בחלק ב' של הטופס, הם נכונים ומדויקים. ידוע לי כי עם קבלת המלגה בגין למודי בני/בתי בכיתות י"ג - י"ד ברצף לאחר תיכון ו/או לימודי מקצוע במסגרת מוכרת, הנני ממצה זכותי לקבלת מלגה מקרנות הסוהרים (המלגה אינה מיועדת ללימודי מכינה).

  גובה שכ"ל (ציין שכ"ל בלבד ללא הוצאות נלוות) ₪.

  ב. אישורים

  לדיון בבקשתי למלגה מצ"ב האישורים המבוקשים:

  מלגות שלא יצורפו אליהן אישורים יוחזרו אל העמית.
  ניתן להגיש את הבקשה עד 30.04.2024. פניות שיגיעו לאחר מועד זה יוחזרו לעמית, ולא ידונו.
  כמוכן, לא יאושרו בקשות משנים קודמות.

  חתימה

  ג. החלטת קרנות הסוהרים

  • מאושרת מלגה בסך ₪.

  • לא מאושרת קבלת מלגה מהסיבה

  תאריך חתימת המנכ"ל

  מעבר לסרגל הכלים