ילד ראשון:

    יש לצרף אישור לידה/ספח ת.ז.

    חתימת הסוהר

    חתימת ק. הרווחה/מש"א


    מעבר לסרגל הכלים