החל מחודש 1.1.2021 יחודש הביטוח לתקופה של 5 שנים ועד ליום 31.12.2025.

להצטרפות דיגיטלית – לחץ כאן!

להורדת טופס הצטרפות – לחץ כאן!

לנוחיותך, להלן עיקרי הכיסויים בפוליסה:
פרק ד': השתלות וטיפולים רפואיים מיוחדים בחו"ל
פרק ה: ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל
פרק ו': תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
פרק ז': שיפוי בגין הוצאות רפואיות בעקבות גילוי מחלה קשה
פרק ח': ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
פרק ח' 1 : ביטוח לניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – במסלול משלים שב"ן – פרק זה יחול במקום פרק ח', אך ורק על מבוטח אשר בחר להיות מבוטח בכיסוי משלים לניתוחים.
פרק ט': שירותי אשפוז, סיוע ושיקום לאחר ניתוח או טיפול מחליף ניתוח בישראל
פרק י': מרפאת מומחים ובדיקות אבחון
פרק יא": הוצאות רפואיות

במסגרת חידוש הפוליסה יבוצעו שינויים ושיפורים בפוליסה כמפורט להלן:
– בפרק ד' השתלות וטיפולים רפואיים מיוחדים בחו"ל:
o חדש! התווסף מסלול פיצוי חד פעמי בגין מחלה קשה.
o עודכנה גמלה לאחר השתלה שאיננה מותנית באובדן השתכרות.
o חדש! התווספה גמלה גם לאחר טיפול מיוחד בחו"ל.
o חדש! התווסף כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל.

– בפרק ו' תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות:
o התקרה המרבית עבור טיפול תרופתי הוגדלה ל – 4,000,000 .₪
o חדש! התווסף כיסוי לתרופות לפי סעיף 29 ג עד תקרה של 600,000 .₪
o חדש! התווסף כיסוי לתרופת יתום ותרופה בהתאמה אישית.
o השתתפות עצמית עודכנה מ – 200 ₪ ל – 250 .₪

– בפרק ז' שיפוי בגין הוצאות רפואיות בעקבות גילוי מחלה קשה:
o הפרק הורחב ל – 34 מחלות קשות.
o בעקבות גילוי מחלת הסרטן יינתן סכום ביטוח בגובה 100,000 .₪
o בוטלה השתתפות עצמית ראשונית בגובה 2,000 .₪
o תקופת ההחזר התארכה ותעמוד על 36 חודשים במקום 24 חודשים.

בפרק ח' ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל :
o הכיסוי לניתוחים הותאם לנוסח הפוליסה האחידה. תינתן האפשרות לבחור מנתחים אך ורק מתוך
רשימת מנתחים שבהסכם עם חברת "הראל".
o ביטול פיצוי בגין ניתוחים המבוצעים במערכת הציבורית ו/או הפרטית במימון קופת חולים או השב"ן.

בפרק י' מרפאת מומחים ובדיקות אבחון:
o הכיסוי לאביזרים רפואיים הורחב וניתן לרכוש אביזרים נוספים ולא רק מתוך רשימה.
o התווספו 'שיקומית' כיסוי לשיקום ראייה, הידרותרפיה וריפוי בעיסוק.
o בסל ההיריון אחוזי ההחזר עלו מ – 50% ל – 80% .
o התווספו כיסויים של רופא מלווה אישי, אבחון מהיר וטיפול בכאבים.
o בכיסוי לטיפול פסיכולוגי התבטלו אירועים ספציפיים המתנים את קבלת הטיפול.
o סכום הביטוח בכיסוי לבדיקות אבחנתיות עלה מ – 4,000 ₪ ל – 10,000 ₪ ותינתן קבלת חוות דעת נוספת לאחר בדיקה אבחונית.
o חדש! התווסף כיסוי לתא לחץ וטיפול בכאב.

-אלו הפרמיות החדשות החל ממועד ההתאמה בתאריך 1.2.2023 (עפ"י המדד שפורסם ביום 15.12.2020) :

גיל המבוטח פרמיה חודשית על פי מסלול ניתוחים מהשקל הראשון פרמיה חודשית על פי מסלול ניתוחים לאחר מיצוי הזכאות בשב"ן אופן הגבייה
0-20 36.36 32.76 ניכוי משכר/אמצעי גבייה אישי
21-30 93.6 86.4 ניכוי משכר/אמצעי גבייה אישי
31-40 102 96 ניכוי משכר/אמצעי גבייה אישי
41-50 138 129.6 ניכוי משכר/אמצעי גבייה אישי
51-55 144 132 ניכוי משכר/אמצעי גבייה אישי
56-60 162 150 ניכוי משכר/אמצעי גבייה אישי
61-65 174 162 ניכוי משכר/אמצעי גבייה אישי
66+ 174 162 ניכוי משכר/אמצעי גבייה אישי

(*) ילד עד גיל 24 . התשלום עבור 3 ילדים של חבר. החל מהילד הרביעי ללא תוספת פרמיה.

דמי הביטוח ישתנו בהתאם לדמי הביטוח לפי קבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח על פי טבלת השתנות הפרמיה
המצורפת לפוליסה/להסכם ובהתאם לגילו של המבוטח בראשון לחודש יום ההולדת.
– לאחר כל 24 חודשים ייתכן ויותאמו דמי הביטוח לגבי יתרת תקופת ההסכם על פי ניסיון התביעות.
בכל שאלה, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של הראל, טל': 03-9208073.
באפשרותך לצפות במסמכי הפוליסה באזור המידע האישי שלך באתר הראל: www.harel-group.co.il .
באפשרותך לבקש ולבטל את פוליסת הביטוח במהלך 60 ימים מיום 1.1.2021 ולקבל את דמי הביטוח בגין תקופה זו בחזרה והחל מיום זה, ובלבד שלא הוגשה תביעה למימוש זכויות לפי הפוליסה בשל מקרה ביטוח שארע בתקופת 60 הימים כאמור.

לצפייה בפוליסת ביטוח בריאות – לחץ כאן!

להורדת טופס הצטרפות לביטוח בריאות וצירוף בני משפחה כולל הצהרת בריאות – לחץ כאן!

מעבר לסרגל הכלים