קרנות הסוהרים תעניק לילדי הסוהרים וגמלאים החברים בקרנות הסוהרים מלגה לחינוך על תיכוני עבור לימודים לרכישת מקצוע אחד בלבד, ו/או לימודים אקדמאים לקראת תואר ראשון אחד בלבד.

1. הקריטריונים לזכאות:

א. חברות בקרנות הסוהרים

 • הזכאות למלגה הינה לחברים שלהם וותק של 3 שנים בקרנות הסוהרים נכון לתאריך תחילת שנת הלימודים של הסטודנט/תלמיד עבורו מבוקשת המלגה.

ב. הגדרת לימודים המזכים במלגה

 • לימודים בבתי ספר ומוסדות השכלה על תיכוניים אשר בסיומם מוענקת לתלמידים הסמכה ממשרד ממשלתי האחראי והעומד מול אותו מקצוע נרכש.
 • לימודים לקראת תואר ראשון באוניברסיטאות (לא מכינות) המוכרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
 • לימודים במוסדות שבגמר הלימודים בהם מוענקת תעודה עפ"י הרשאה חוקית שניתנת לאותו מוסד.
 • לימודים בבתי ספר להנדסאים וטכנאים (כיתות יג'-יד') ברצף לאחר תיכון.

ג. תקופת לימודים המזכה במלגה

 • המלגה תינתן לחברי קרנות עבור ילדים הלומדים במוסדות הנ"ל במשך תקופה של עד 3 שנים.

ד. הגבלת גיל של בן/בת העמית

 • סטודנט יהיה זכאי למלגה רק טרם הגיעו לגיל 30. החל מגיל זה ואילך לא תינתן מלגת לימודים גם אם הסטודנט טרם סיים את לימודיו לתואר/למקצוע. כלומר סטודנט שהחל לימודיו בהגיעו לגיל 30 יקבל מלגה רק עבור שנת לימודים אחת.

2. גובה המלגה

 • גובה המלגה לכל שנת לימודים היא עד 20% משכ"ל ועד תקרה של 1,400 ₪ לשנת לימודים.

3. הגשת הבקשות

 • בקשות למלגה יוגשו ע"ג טופס שיופץ ע"י הקרנות לאחר תחילת שנת הלימודים ועד תאריך שיפורסם באותה השנה.
 • הבקשות ישלחו למשרד קרנות הסוהרים בדואר פנימי של שב"ס ו/או דואר ישראל פקס 02-6225350 או ישירות למייל: YafaC@ips.gov.il . יש לוודא קבלת המסמכים בטלפון: 074-7830935

4. חלוקת המלגות

 • חלוקת המלגות תעשה ע"י הפקדה ישירה לחשבונותיהם של עמיתי הקרנות בסמוך לסוף שנת הלימודים.
מעבר לסרגל הכלים